Voorwaarden

algemenevoorwaarden voor verhuizingen van de firma B&B Verhuizingen

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Artikel 1. Tenzij partijen nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle binnen, vanuit of naar Nederland, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten, indien: a. De ondernemer een exemplaar van deze voorwaarden bij de aanbieding van zijn offerte of althans voor de acceptatie daarvan door de klant aan deze heeft doen toekomen; of b. De klant op andere wijze kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden of doordat de ondernemer daarop mondeling of schriftelijk heeft gewezen.

Sluiting van de overeenkomst

Artikel 2. De verhuisovereenkomst zal tot stand zijn gekomen, zodat de offerte van de ondernemer is geaccepteerd. Offerte en acceptatie kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn gegeven.

Definities

Artikel 3 1. De verhuisovereenkomst is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (de ondernemer) zich tegenover de afzender (de klant) verbindt de verhuisgoederen te vervoeren, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. Vervoer langs spoorstaven wordt niet als vervoer over de weg beschouwd.

2. Verhuisgoederen zijn zaken, die blijkend hun aard bestemd zijn deel uit te maken van een inboedel en die als zodanig reeds zijn gebruikt en ter plaatse, waarheen zij krachtens overeenkomst zullen worden vervoerd, als zodanig zullen worden gebruikt of die voor toekomstig gebruik zullen worden opgeslagen. Artikel 568* van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3. Indien partijen overeenkomen, dat het geheel van het vervoer over de weg zal worden beheerst door het geheel van de rechtsregelen, die het zouden beheersen, wanneer het andere zaken dan verhuisgoederen zou betreffen, wordt deze overeenkomst niet als verhuisovereenkomst aangemerkt. *Krachtens artikel 568 van het Burgerlijk Wetboek wordt aan het begrip inboedel een beperktere betekenis toegekend.

Informatie voor en door partijen

Artikel 4 1. De ondernemer dient het volume en – indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.

2. Indien de omstandigheden bij of binnen de laad – of losplaatsen tot vertraging in de uitvoering van de verhuisovereenkomst kunnen leiden, zoals b.v. de woonlaaghoogte, de aan – of afvoerwegen, de toegang, het direct beschikbaar zijn van aanwezige liften of takelbevestigingsconstructies enz. moet de klant daarvan kennis geven aan de ondernemer. Ten aanzien van de toegankelijkheid geldt deze verplichting niet als de ondernemer de panden heeft bezichtigd en geen bijzondere omstandigheden er oorzaak van zijn, dat desondanks niet de noodzakelijke kennis van feiten werd verkregen.

3. De klant dient aan de ondernemer mondeling of schriftelijk kennis te geven: a. Van alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de te vervoeren inventaris of de bedrijfsuitrusting oplevert. b. Van alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt. c. Van alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen – en of buitenlandse instanties, zoals onder meer kunnen gelden ten aanzien van uit edelmetaal vervaardigde voorwerpen, edelgesteenten, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapenen enz.

Gevaarlijke voorwerpen of producten

Artikel 5 1. Onverminderd het voorgaande artikel dient de klant, indien hij aan de ondernemer gevaarlijke voorwerpen of producten ter hand stelt, hem in te lichten omtrent de aard van het gevaar dat zij inhouden en hem zo nodig de te nemen voorzorgsmaatregelen aan te geven. Indien deze inlichtingen niet schriftelijk zijn verstrekt, is het aan de klant door andere middelen te bewijzen dat de ondernemer kennis heeft gedragen van de juiste aard van het aan het vervoer van deze voorwerpen of producten verbonden gevaar.

2. De ondernemer behoud zich het recht voor te weigeren die gevaarlijke voorwerpen of producten voor verhuizing te aanvaarden, omtrent de aard waarvan hij niet overeenkomstig de voorgaande paragraaf door de klant is ingelicht.

3. De gevaarlijke voorwerpen of producten, die niet als zodanig bij de ondernemer bekend waren, kunnen op iedere tijd en plaats door de ondernemer worden uitgeladen, ongevaarlijk gemaakt of vernietigd op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle kosten en schaden, die uit het vervoer ervan voortvloeien.

4. Indien de ondernemer overeenkomstig het in paragraaf 1 van dit artikel gestelde, kennis heeft gedragen van de aanwezigheid van de inventaris van gevaarlijke voorwerpen of producten en van de aard van deze goederen en hij heeft de geëigende voorzorgsmaatregelen genomen, is hij niet aansprakelijk voor de schaden geleden door de klant en moet de klant hem vrijwaren voor alle aanspraken op schadevergoeding van derde ter zake.

Verhuisprijs

Artikel 6 1. Als verhuisprijs kan worden overeengekomen: a. Een vaste prijs berekent op basis van vastgesteld volume en afstand; of b. Een geraamde prijs, indien onzekere factoren de bepaling van een vaste prijs niet mogelijk maakt; of c. Een prestatieprijs, berekend op basis van tijdsduur en afstand; of d. Een na de uitvoering van de opdracht te bereken prijs op basis van afstand en volume of tijdsduur.

2. In de verhuisprijs, tenzij anders overeengekomen, zijn niet begrepen de kosten voor: a. Het in –en uitpakken van kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; b. het: -afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen, ophangen of aankoppelen van: -lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair etc. en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd; c. Het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, grens en douanekosten; d. Premies voor aanvullende verzekeringen, alsmede kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

3. De ondernemer kan met de klant schriftelijk overeenkomen, de in het voorgaande lid sub a en b genoemde werkzaamheden – voor rekening en risico van de klant – te verrichten uitsluitend voor zover deze werkzaamheden geen andere specifieke vakkennis is vereist.

Betaling

Artikel 7 1. Betaling van de verhuisprijs, vermeerderd met de eventueel nog uit hoofde van deze voorwaarden door de klant aan de ondernemer verschuldigde andere kosten, zal geschiede a contant bij aanbieding van de kwitantie of door overmaking direct na de indiening van de factuur.

2. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht; a. Het verschuldigde bedrag met de meeste spoed te betalen; b. Over het verschuldigde bedrag aan de ondernemer een rente te vergoeden, die overeenkomt met de wettelijke rente, ingaande 14 dagen na aanbieding van de kwitantie of de indiening van de factuur en berekend over naar boven af te ronden volle maanden; c. Aan de ondernemer alle door deze gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

3. Betaling van de verhuisprijs en de kosten als genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel is verplicht, onafhankelijk van de vraag of de afwikkeling van eventuele bij de uitvoering van de verhuisovereenkomst ontstane schade tot stand is gekomen.

Verzekering

Artikel 8 1. De klant kan de ondernemer verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke de ondernemer niet aansprakelijk is.

2. Indien de klant aan de ondernemer heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en de ondernemer heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijkheid zijn voor de schaden, die voor de klant zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Douane

Artikel 9. Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen inzake de douane. De ondernemer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane –en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten. De klant dient aan de ondernemer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

Wijziging van de verhuisovereenkomst

Artikel 10 1. De klant heeft het recht de uitvoering van de verhuisovereenkomst te doen uitstellen, de bestemmingsplaats (en) te wijzigen of veranderingen aan te brengen in de wijze van uitvoering der verhuisovereenkomst.

2. de uitoefening van dit recht is gebonden aan de volgende voorwaarden: a. De klant moet de ondernemer schadeloos stellen voor alle kosten en nadelen, die voortvloeien uit de wijziging van de opdracht; b. De wijziging moet uitvoerbaar zijn op het moment waarop de betreffende instructies de ondernemer bereiken en mag bij deze noch de normale gang van zaken verstoort, noch nadeel.

3. Indien het de ondernemer als gevolg van door hem niet te beïnvloeden omstandigheden onmogelijk is de verhuisovereenkomst overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur uit te voeren moet hij: a. Nieuwe instructies vragen aan de klant; of b. Indien dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, welke hem voorkomen zoveel mogelijk in het belang van de klant te zijn, waarbij de schaden voortvloeiende uit deze zaakwaarneming ten laste van de klant zullen komen.

4. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereist spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de ondernemer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bewaarplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

5. Onverminderd het in dit en de voorafgaande gestelde, heeft de ondernemer recht op schadevergoeding tot maximaal een bedrag, gelijk aan de verhuisprijs, indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd.

Aansprakelijkheid van de ondernemer

Artikel 11 1. Bij niet nakomen van de op hem uit hoogte van de verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is de ondernemer desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen verhinderen.

2. De ondernemer kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de verhuisovereenkomst te ontheffen een beroep doen op:

a. De gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebezigd.

b. De gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de opdrachtgever te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;

c. De gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;

d. Enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.

3. De ondernemer is bovendien aansprakelijk voor het achterblijven van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, in het geval hem door de klant een nauwkeurig omschreven opdracht is verstrekt.

4. De ondernemer, die de op hem uit hoofde van de verhuisovereenkomst rustende verplichtingen niet nakomt, is desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

a. Het inpakken of het uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enig persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;

b. De keuze door de klant – hoewel de ondernemer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;

c. De aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de ondernemer, indien hij op de hoogte was geweest van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

d. De aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: – lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen – het afsterven van planten – het teloor gaan van geld, geldswaardige papieren, juwelen, uit edelmetaal vervaardigde of andere kostbare kleinodiën – het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, anders dan bij verlies (vermissing) of beschadiging van het verhuisgoed.

6. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal zijn beëindigd zodra aflevering van de inventaris in de tijdelijke of definitieve bestemmingsplaats is geschied, ook indien de tijdelijke bestemmingsplaats de meubelopslag van de ondernemer is. De goederen staan in het laatste geval voor rekening en risico van de klant vanaf het moment, waarop zij zijn opgesteld, tenzij met betrekking tot de opslagperiode anders tussen partijen is overeengekomen.

Aansprakelijkheid van de klant

Artikel 12 1. De klant is aansprakelijk voor de door de ondernemer te lijden schade tengevolge van elke onderwaardering van volume of gewicht, als bedoelt in artikel 4 lid 1 welke is veroorzaakt door aan de ondernemer verstrekte onjuiste, onvoldoende of onnauwkeurige inlichtingen.

2. De klant is aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke de ondernemer lijdt als gevolg van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 4 lid 2 en 3 en artikel 5 vermelde informaties.

Schademelding

Artikel 13 1. Schade dient door de klant binnen 1 week na afloop van de verhuizing ter kennisneming van de ondernemer te worden gebracht, bij gebreke waarvan de verhuisde goederen waarvan geacht worden volledig en in goede staat te zijn afgeleverd.

2. Indien de schadeaangifte na de in lid 1 genoemde periode plaatsvindt dient door de klant aannemelijk te worden gemaakt dat voor hem hiervoor bijzondere omstandigheden aanwezig waren.

3. De schadeaangifte dient schriftelijk te geschieden, echter kan de ondernemer zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken, indien een mondelinge schadeclaim door hem is aanvaard.

Schadevergoeding

Artikel 14 1. De schadevergoeding die de ondernemer op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst mogelijkerwijs is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 45.000.

2. Indien de ondernemer in een en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan een inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 45.000 per inboedel.

3. Een bedrag van € 100,- van de geleden schade blijft voor risico van de klant.

4. Voor zover de ondernemer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren in de staat, waarin zij hem ten vervoer, ter verpakking en/of demontage ter beschikking zijn gesteld, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:

a. Bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde van het verloren gegaan of vermiste verhuisgoed, welke het goed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en ter plaatse waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten welke direct verband houden met de schade.

b. Bij partieel verlies of beschadiging een vergoeding welke ter keuze van de klant bestaat uit:

1. Een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigd verhuisgoed;

2. Een bedrag gelijk aan de waarde welke het verhuisgoed zou hebben gehad ten tijde waarop er ter plaatse waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed welke het heeft ten tijde waarop en ter plaatse waar het verhuisgoed daadwerkelijk is afgeleverd, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

5. Herstel van beschadigingen of vervanging van geheel of gedeeltelijk teloorgegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de ondernemer overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade.

Geschillen

Artikel 15 Alle geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze voorwaarden zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.